1. طرح پژوهشـــی بین المللی”شـــناســـایی ترکیب ذرات معلق و منشـــا یابی آنها(Chemicalon-line composition and source apportionment of fine aerosol)”، کارفرما طرح: برنامه علمی-پژوهشی افق 2020 اتحاد یه اروپا (Horizon 2020/European Cooperation in Science & Technology)، همکار طرح، ادامه دارد.
 2. طرح پژوهشـی”ماهیت شـناسـی چشـمه هاي رخداد گرد و غبار و نقاط بحرانی فرسـایش بادي دریاچه ارومیه به کمک ذرات ته نشست یافته”، کارفرما طرح: وزارت علوم تحقیقات و فناوري.
 3. طرح پژوهشـــی”ارزیابی فنی پروژه هاي پیمانکاري اجراي مالچ پاشـــی کانونهاي گرد و غبار دریاچه ارومیه”، کارفرما طرح: اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی.
 4. طرح پژوهشـــی”ارائه خدمات پایش پروژههاي اجرایی مصـــوب کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی”، کارفرما طرح: دانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیا دریاچه ارومیه
 5. طرح پژوهشی”بررسی اثر انتشار گرد و غبار از بستر خشک شده دریاچه ارومیه”،کارفرماطرح:مرکز همکاري هاي علمی-بین المللی وزارت علوم تحقیقات فناوري.
 6. طرح پژوهشــی”بررســی اثرات التهابی ذرات گرد وغبار نشــات گرفته ازدریاچه ارومیه بر ســیســتم تنفسی”، کارفرما طرح: دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 7. طرح پژوهشــی”اثرات ذرات گرد وغبا رنشــات گرفته از اطراف دریاچه ارومیه بر نشــخوار کنندگان”، کارفرما طرح: دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 8. طرح پژوهشی”تأثیر بستر خشک شده دریاچه ارومیه برخصوصیات شیمیایی آب باران و ذرات معلق جو”، کارفرما طرح: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نهاد ریاست جمهوري.

2- Selected Journal Publications (in Farsi)

 1. احمدي بیرگانی, حسام , موسوي, سعید, ثانی, سعید. ( 1394 .(اثر شاخص هاي آب وهوا بر تجمع آلاینده SO2 شهر اورمیه .محیط زیست و مهندسی آب .
 2. احمدي بیرگانی, حسام , فیض نیا, سادات , میرنژاد, حسن , مک کویین, کن, ابراهیمیان, سعید , تابع الحجه, محمد علی, ابراهیمی, شاکر , سالمی مجرد, ا سکندر , خلیفه زاده, عبدالر ضا , بدري, جواد. (1395 .(ترکیب شـیمیایی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شـاخصـی در منشـایابی ژئوشـیمیایی رسـوبات . نشـریه محیط طبیعی زیست
 3. سـبقتی , مرحمت, احمدي بیرگانی, ح سام , مقدم, علیرضـا . (1395 .(محاسـبه تداوم و شـدت خشـکسـالی بهوسیله شاخص SPEI اصلاحی (مطالعه موردي: شهرهاي تبریز و ارومیه). محیط زیست و مهندسی آب
 4. احمدي بیرگانی, حســـام, فیض نیا, ســـادات, میرنژاد, حســـن, احمدي, حســـن, مک کوئین, کن, قربان پور, (مطالعۀ موردي: شهرهاي آبادان و ارومیه). ن شریه علمی – پژوه شی مرتع و آبخیزداري, 70)3 ,(551 -محمد. (1396 .(خصــوصــیات فیزیکیشــیمیایی و کانیشــناختی ذرات گرد و غبار و هواویز غرب ایران
 5. احمدي بیرگانی, ح سام . (1397 .(نقش ضرایب ت صحیح در من شأیابی ر سوبات تپههاي ما سه اي ساحل غربی دریاچۀ ارومیه. پژوهش هاي جغرافیاي طبیعی
 6. احمدي بیرگانی, حســام, روان, پریســا. (1398 .(تأثیر اشــکال مختلف اراضــی بر توزیع پوشــش گیاهی حوضه آبخیز غرب دریاچه ارومیه. تحقیقات مرتع و بیابان ایران
 7. رون, پریسا, احمدي بیرگانی, حسام, سروشیان, آرمین. (1398 .(پهنهبندي مکانی تغییرات عناصر موجود در ذرات گرد و غبار حوضه آبریز دریاچه ارومیه. فیزیک زمین و فضا
 8. رســـتمی, ســـمیره, علیجانپور, احمد, بانج شـــفیعی, عباس, احمدي بیرگانی, حســـام, بیگی حیدرلو, هادي. (1400 .(ویژگیهاي رویشی و خاك در تودههاي طبیعی و دست کاشت قرهداغ (.L Schoberi Nitraria( در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه. مجله جنگل ایران

3- Selected Journal Publications (in English)

1) Ahmady-Birgani, H., Ravan, P., Simon Schlosser, J., Cuevas-Robles, A., AzadiAghdam, M., & Sorooshian, A. (2021). Is There a Relationship between Lake Urmia Saline Lakebed Emissions and Wet Deposition Composition in the Caucasus Region?. ACS Earth and Space Chemistry.

2) Tudryn, A., Motavalli-Anbaran, S. H., Tucholka, P., Gibert-Brunet, E., Lankarani, M., Ahmady-Birgani, H., … & Dufaure, O. (2021). Late Quaternary environmental changes of Lake Urmia basin (NW Iran) inferred from sedimentological and magnetic records. Quaternary International.

3) Ahmady-Birgani,H.,Ravan,P.,Schlosser,J.S.,Cuevas-Robles,A.,AzadiAghdam,M., & Sorooshian, A. (2020). On the chemical nature of wet deposition over a major desiccated lake: Case study for Lake Urmia basin. Atmospheric Research, 234, .104762

4

 1. 4)  Ravan, P., Ahmady-Birgani, H., Sorooshian, A. (2019). Spatial Mapping of Elemental Variabilities of Atmospheric Particulates throughout the Lake Urmia Basin. Journal of the Earth and Space Physics, 45(3), 667-686.
 2. 5)  Ahmady-Birgani, H., Engelbrecht, J. P., & Bazgir, M. (2019). How different source regions across the Middle East change aerosol and dust particle characteristics. Desert, 24(1), 61-73.
 3. 6)  Mottaghi, P., Abbasalizadeh, M., & Ahmady-Birgani, H. (2019). Depositional Arrangement of Non-Spherical Atmospheric Particles on Impaction Plate of a Multi- Nozzle Impactor. Aerosol Science and Technology, 1-9.
 4. 7)  Ahmady-Birgani, H., McQueen, K. G., & Mirnejad, H. (2018). Characteristics of mineral dust impacting the Persian Gulf. Aeolian Research, 30, 11-19.
 5. 8)  Sharifi, A., Murphy, L. N., Pourmand, A., Clement, A. C., Canuel, E. A., Beni, A. N., … & Ahmady-Birgani, H. (2018). Early-Holocene greening of the Afro-Asian dust belt changed sources of mineral dust in West Asia. Earth and Planetary Science Letters, 481, 30-40.
 6. 9)  Ahmady-Birgani,H.,Mirnejad,H.,Feiznia,S.,&McQueen,K.G.(2015).Mineralogy and geochemistry of atmospheric particulates in western Iran.Atmospheric Environment, 119, 262-272.

10) Ahmady-Birgani, H., Feiznia, S. A. D. A. T., & Mirnejad, H. A. S. S. A. N. (2016). Chemical Composition of total suspended particulates Dust-Sized as an Indicator in Geochemical Fingerprinting of Sediments. Journal of Natural Environment, 69(2), 283-301.

11) Ahmady-Birgani, H., Agahi, E., Ahmadi, S. J., & Erfanian, M. (2018). Sediment Source Fingerprinting of the Lake Urmia Sand Dunes.Scientific reports, Nature publication, 8(1), 206.5

12) Ahmady-Birgani, H., McQueen, K. G., Moeinaddini, M., & Naseri, H. (2017). Sand dune encroachment and desertification processes of the Rigboland Sand Sea, Central Iran. Scientific reports, Nature publication, 7(1), 1523.

13) Ahmady-Birgani, H., Feiznia, S., Mirnejad, H., Ahmadi, H., Mc Queen, K., Ghorban Pour, M. (2017). Physico-Chemical Properties and Mineralogical Assessment of Aerosols and Dust Particles throughout the Western Iran(Case Study: Abadan & Urmia Cities). Journal of Range and Watershed Management, 70(3), 551-567.

14) Ahmady-Birgani, H. (2018). The Role of Correction Factors in Sediment Source Fingerprinting of the Lake Urmia Sand Dunes.Physical Geography Research Quarterly, 50(2), 293-305.