عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

مدیر رسته علوم پایه و شیمی پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه

منتور کارآفرینی

عضوهیات موسس شرکت رهاب کاواب

عضو هیات موسس شرکت خاک سنگ ژرف سازه

عضو پایه سه سازمان نظام مهندسی معدن

مشاور عالی پژوهشگاه وزارت نیرو انرژی های نو

مشاور عالی وزارت نیرو شبکه انتقال

مشاور عالی هولدینگ صبا میهن

مدیر پروژه شرکت آب محیط خاورمیانه

کارشناس ارشد مهندسین مشاور ایمن سازان

کارشناس ارشد  مهندسین مشاور سیماب رود

کارشناس ارشد مهندسین مشاور مهاب قدس