فاطمه اسدپور متولد ۱۳۷۹ شهر ارومیه

کارشناسی بیوتکنولوژی از دانشگاه تبریز

مدرس مهارت‌های ارتباطی

برگزار دوره‌های آموزشی:

✓ افراد سمّی (حذف و تعامل)

✓ خروج از روابط اشتباه

✓ هدف‌گذاری